EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (24)


640x360

Ioan 13: 1-17

1 Înainte de praznicul Paștelor, Isus, ca Cel care știa că I-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai Săi, cari erau în lume, i-a iubit pînă la capăt.
2 În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gîndul să-L vîndă,
3 Isus, fiindcă știa că Tatăl Îi dăduse toate lucrurile în mîni, că dela Dumnezeu a venit și la Dumnezeu Se duce,
4 S-a sculat dela masă, S’a desbrăcat de hainele Lui, a luat un ștergar, și S’a încins cu el.
5 Apoi a turnat apă într’un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor, și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins.
6 A venit deci la Simon Petru. Și Petru I-a zis: „Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele?“
7 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Ce fac Eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.“
8 Petru I-a zis: „Niciodată nu-mi vei spăla picioarele!“ Isus i-a răspuns: „Dacă nu te spăl Eu, nu vei avea parte deloc cu Mine.“
9 „Doamne,“ I-a zis Simon Petru, „nu numai picioarele, dar și mînile și capul!“
10 Isus i-a zis: „Cine s-a scăldat n’are trebuință să-și spele decît picioarele, ca să fie curat de tot; și voi sînteți curați, dar nu toți.“
11 Căci știa pe cel ce avea să-l vîndă; de aceea a zis: „Nu sînteți toți curați.“
12 Dupăce le-a spălat picioarele, Și-a luat hainele, S’a așezat iarăș la masă și le-a zis: „Înțelegeți voi ce v’am făcut Eu?
13 Voi Mă numiți «Învățătorul și Domnul», și bine ziceți, căci sînt.
14 Deci, dacă Eu, Domnul și Învățătorul vostru, v’am spălat picioarele, și voi sînteți datori să vă spălați picioarele unii altora.
15 Pentru că Eu v’am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut Eu.
16 Adevărat, adevărat, vă spun, că robul nu este mai mare decît domnul său, nici apostolul mai mare decît cel ce l-a trimes.
17 Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți.


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (23)


640x360

Marcu 14: 12-26

12 În ziua dintîi a praznicului Azimilor, cînd jertfeau Paștele, ucenicii lui Isus I-au zis: „Unde voiești să ne ducem să-Ți pregătim ca să mănînci Paștele?“
13 El a trimes pe doi din ucenicii Săi, și le-a zis: „Duceți-vă în cetate; acolo aveți să întîlniți un om ducînd un ulcior cu apă: mergeți după el.
14 Unde va intra el, spuneți stăpînului casei: „Învățătorul zice: «Unde este odaia pentru oaspeți, în care să mănînc Paștele cu ucenicii Mei?»
15 Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata: acolo să pregătiți pentru noi.“
16 Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate, și au găsit așa cum le spusese El; și au pregătit Paștele.
17 Seara, Isus a venit cu cei doisprezece.
18 Pe cînd ședeau la masă și mîncau, Isus a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi, care mănîncă cu Mine, Mă va vinde.“
19 Ei au început să se întristeze, și să-I zică unul după altul: „Nu cumva sînt eu?“
20 „Este unul din cei doisprezece,“ le-a răspuns El; „și anume, cel ce întinge mîna cu Mine în blid.
21 Fiul omului, negreșit, Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela, prin care este vîndut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el, să nu se fi născut.“
22 Pe cînd mîncau, Isus a luat o pîne; și, după ce a binecuvîntat, a frînt-o, și le-a dat, zicînd: „Luați, mîncați, acesta este trupul Meu.“
23 Apoi a luat un pahar, și, dupăce a mulțămit lui Dumnezeu, li l-a dat, și au băut toți din el.
24 Și le-a zis: „Acesta este sîngele Meu, sîngele legămîntului celui nou, care se varsă pentru mulți.
25 Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viței, pînă în ziua cînd îl voi bea nou în Împărăția lui Dumnezeu.“
26 După ce au cîntat cîntările de laudă, au ieșit în muntele Măslinilor.


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (22)


640x360

Ioan 12: 20-50

20 Niște Greci dintre ceice se suiseră să se închine la praznic,
21 s’au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat, și au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.“
22 Filip s’a dus și a spus lui Andrei; apoi Andrei și Filip au spus lui Isus.
23 Drept răspuns, Isus le-a zis: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului.
24 Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă grăuntele de grîu, care a căzut pe pămînt, nu moare, rămîne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă.
25 Cine își iubește viața, o va pierde; și cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața vecinică.
26 Dacă Îmi slujește cineva, să Mă urmeze; și unde sînt Eu, acolo va fi și slujitorul Meu. Dacă Îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti.
27 Acum sufletul Meu este tulburat. Și ce voi zice?… Tată, izbăvește-Mă din ceasul acesta?… Dar tocmai pentru aceasta am venit pînă la ceasul acesta!
28 Tată, proslăvește Numele Tău!“ Și din cer, s’a auzit un glas, care zicea: „L-am proslăvit, și-L voi mai proslăvi!“
29 Norodul, care stătea acolo, și care auzise glasul, a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: „Un înger a vorbit cu El!“
30 Isus a răspuns: „Nu pentru Mine s’a auzit glasul acesta, ci pentru voi.
31 Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpînitorul lumii acesteia va fi aruncat afară.
32 Și după ce voi fi înălțat de pe pămînt, voi atrage la Mine pe toți oamenii.“ –
33 Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. –
34 Norodul I-a răspuns: „Noi am auzit din Lege că Hristosul rămîne în veac; cum dar zici Tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiu al omului?“
35 Isus le-a zis: „Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii cari aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunerecul: cine umblă în întunerec, nu știe unde merge.
36 Cîtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii.“ Isus le-a spus aceste lucruri: apoi a plecat și S’a ascuns de ei.
37 Măcar că făsese atîtea semne înaintea lor, tot nu credeau în El,
38 ca să se împlinească vorba, pe care o spusese proorocul Isaia: „Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului?“
39 De aceea nu puteau crede, pentru că Isaia a mai zis:
40 „Le-a orbit ochii, și le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, și să-i vindec.“
41 Isaia a spus aceste lucruri cînd a văzut slava Lui, și a vorbit despre El.
42 Totuș, chiar dintre fruntași, mulți au crezut în El; dar de frica Fariseilor nu-L mărturiseau pe față, ca să nu fie dați afară din sinagogă.
43 Căci au iubit mai mult slava oamenilor decît slava lui Dumnezeu.
44 Iar Isus a strigat: „Cine crede în Mine, nu crede în Mine, ci în Cel ce M’a trimes pe Mine.
45 Și cine Mă vede pe Mine, vede pe Cel ce M’a trimes pe Mine.
46 Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine, să nu rămînă în întunerec.
47 Dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec; căci Eu n’am venit să judec lumea, ci să mîntuiesc lumea.
48 Pe cine Mă nesocotește și nu primește cuvintele Mele, are cine-l osîndi: Cuvîntul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osîndi în ziua de apoi.
49 Căci Eu n’am vorbit dela Mine însumi, ci Tatăl, care M’a trimes, El însuș Mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc.
50 Și știu că porunca Lui este viața vecinică. De aceea lucrurile, pe cari le spun, le spun așa cum Mi le-a spus Tatăl.“


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (21)


640x360

Matei 25: 31-46

31 „Cînd va veni Fiul omului în slava Sa, cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei Sale.
32 Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre;
33 și va pune oile la dreapta, iar caprele la stînga Lui.
34 Atunci Împăratul va zice celor dela dreapta Lui: «Veniți binecuvîntații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția, care v’a fost pregătită dela întemeierea lumii.
35 Căci am fost flămînd, și Mi-ați dat de mîncat; Mi-a fost sete, și Mi-ați dat de băut; am fost străin, și M’ați primit;
36 am fost gol, și M’ați îmbrăcat; am fost bolnav, și ați venit să Mă vedeți; am fost în temniță, și ați venit pe la Mine.»
37 Atunci cei neprihăniți Îi vor răspunde: «Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd, și Ți-am dat să mănînci? Sau fiindu-Ți sete, și Ți-am dat de ai băut?
38 Cînd Te-am văzut noi străin, și Te-am primit? Sau gol, și Te-am îmbrăcat?
39 Cînd Te-am văzut noi bolnav sau în temniță, și am venit pe la Tine?»
40 Drept răspuns, Împăratul le va zice: «Adevărat vă spun că, oridecîteori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie mi le-ați făcut.»
41 Apoi va zice celor dela stînga Lui: «Duceți-vă dela Mine, blestemaților, în focul cel vecinic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui!
42 Căci am fost flămînd, și nu Mi-ați dat să mănînc; Mi-a fost sete, și nu Mi-ați dat să beau;
43 am fost străin, și nu M’ați primit; am fost gol, și nu M’ați îmbrăcat; am fost bolnav și în temniță, și n’ați venit pela Mine.»
44 Atunci Îi vor răspunde și ei: «Doamne, cînd Te-am văzut noi flămînd sau fiindu-Ți sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță, și nu Ți-am slujit?»
45 Și El, drept răspuns, le va zice: «Adevărat vă spun că, oridecîteori n’ați făcut aceste lucruri unuia dintr’acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie nu Mi le-ați făcut.»
46 Și aceștia vor merge în pedeapsa vecinică, iar cei neprihăniți vor merge în viața vecinică.“


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (20)


640x360

Matei 25: 14-30

14 Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu un om, care, cînd era să plece într’o altă țară, a chemat pe robii săi, și le-a încredințat avuția sa.
15 Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, și altuia unul: fiecăruia după puterea lui; și a plecat.
16 Îndată, cel ce primise cei cinci talanți, s’a dus, i-a pus în negoț, și a cîștigat cu ei alți cinci talanți.
17 Tot așa, cel ce primise cei doi talanți, a cîștigat și el alți doi cu ei.
18 Cel ce nu primise decît un talant, s’a dus de a făcut o groapă în pămînt și a ascuns acolo banii stăpînului său.
19 După multă vreme, stăpînul robilor acelora s’a întors și le-a cerut socoteala.
20 Cel ce primise cei cinci talanți, a venit, a adus alți cinci talanți, și a zis: «Doamne, mi-ai încredințat cinci talanți; iată că am cîștigat cu ei alți cinci talanți.»
21 Stăpînul său i-a zis: «Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpînului tău.»
22 Cel ce primise cei doi talanți, a venit și el, și a zis: «Doamne, mi-ai încredințat doi talanți; iată că am cîștigat cu ei alți doi talanți.»
23 Stăpînul său i-a zis: «Bine, rob bun și credincios; ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpînului tău!»
24 Cel ce nu primise decît un talant, a venit și el, și a zis: «Doamne, am știut că ești om aspru, care seceri de unde n’ai sămănat, și strîngi de unde n’ai vînturat:
25 mi-a fost teamă, și m’am dus de ți-am ascuns talantul în pămînt; iată-ți ce este al tău!»
26 Stăpînul său i-a răspuns: «Rob viclean și leneș! Ai știut că secer de unde n’am sămănat, și că strîng de unde n’am vînturat;
27 prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, și, la venirea mea, eu mi-aș fi luat înapoi cu dobîndă ce este al meu!
28 Luați-i dar talantul, și dați-l celui ce are zece talanți.
29 Pentrucă celui ce are, i se va da, și va avea de prisos; dar dela cel ce n’are, se va lua și ce are!
30 Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunerecul de afară: acolo va fi plînsul și scrîșnirea dinților.


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (18)


640x360

Matei 25: 1-13

1 Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, cari și-au luat candelele, și au ieșit în întîmpinarea mirelui.
2 Cinci din ele erau nechibzuite, și cinci înțelepte.
3 Cele nechibzuite, cînd și-au luat candelele, n’au luat cu ele untdelemn;
4 dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și untdelemn în vase.
5 Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate, și au adormit.
6 La miezul nopții, s’a auzit o strigare: «Iată mirele, ieșiți-i în întîmpinare!»
7 Atunci toate fecioarele acelea s’au sculat și și-au pregătit candelele.
8 Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: «Dați-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.»
9 Cele înțelepte le-au răspuns: «Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceți-vă la cei ce vînd untdelemn și cumpărați-vă.»
10 Pe cînd se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă, și s’a încuiat ușa.
11 Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare, și au zis: «Doamne, Doamne, deschide-ne!»
12 Dar el, drept răspuns, le-a zis: «Adevărat vă spun, că nu vă cunosc!»
13 Veghiați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (17)


640x360

Matei 24: 36-51

36 Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
37 Cum s’a întîmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întîmpla și la venirea Fiului omului.
38 În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mîncau și beau, se însurau și se măritau, pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie,
39 și n’au știut nimic, pînă cînd a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului.
40 Atunci, din doi bărbați cari vor fi la cîmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat.
41 Din două femei cari vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată.
42 Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru.
43 Să știți că, dacă ar ști stăpînul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n’ar lăsa să-i spargă casa.
44 Deaceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gîndiți.
45 Care este deci robul credincios și înțelept, pe care l-a pus stăpînul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărîtă?
46 Ferice de robul acela, pe care stăpînul său, la venirea lui, îl va găsi făcînd așa!
47 Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale.
48 Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: «Stăpînul meu zăbovește să vină!»
49 Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă, și să mănînce și să bea cu bețivii,
50 stăpînul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă, și în ceasul pe care nu-l știe,
51 îl va tăia în două, și soarta lui va fi soarta fățarnicilor; acolo va fi plînsul și scrîșnirea dinților.


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (16)


640x360

Matei 24: 15-35

15 De aceea, cînd veți vedea «urîciunea pustiirii», despre care a vorbit proorocul Daniel, «așezată în locul sfînt» – cine citește să înțeleagă! –
16 atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munți;
17 cine va fi pe acoperișul casei, să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă;
18 și cine va fi la cîmp, să nu se întoarcă să-și ia haina.
19 Vai de femeile, cari vor fi însărcinate și de cele ce vor da țîță în zilele acelea!
20 Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într’o zi de Sabat.
21 Pentrucă atunci va fi un necaz așa de mare, cum n’a fost niciodată dela începutul lumii pînă acum, și nici nu va mai fi.
22 Și dacă zilele acelea n’ar fi fost scurtate, nimeni n’ar scăpa; dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate.
23 Atunci dacă vă va spune cineva: «Iată, Hristosul este aici, sau acolo», să nu-l credeți.
24 Căci se vor scula Hristoși mincinoși și prooroci mincinoși; vor face semne mari și minuni, pînă acolo încît să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși.
25 Iată, că v’am spus mai dinainte.
26 Deci, dacă vă vor zice:«Iată-L în pustie», să nu vă duceți acolo! «Iată-L în odăițe ascunse», să nu credeți.
27 Căci, cum iese fulgerul dela răsărit și se vede pînă la apus, așa va fi și venirea Fiului omului.
28 Oriunde va fi stîrvul, acolo se vor aduna vulturii.
29 Îndată după acele zile de necaz, «soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, și puterile cerurilor vor fi clătinate.»
30 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințiile pămîntului se vor boci, și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă.
31 El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbița răsunătoare, și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vînturi, dela o margine a cerurilor pînă la cealaltă.
32 Dela smochin învățați pilda lui: Cînd îi frăgezește și înfrunzește mlădiția, știți că vara este aproape.
33 Tot așa, și voi, cînd veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși.
34 Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta pînă se vor întîmpla toate aceste lucruri.
35 Cerul și pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (15)


640x360

Marcu 13: 1-13

1 Cînd a ieșit Isus din Templu, unul din ucenicii Lui i-a zis: „Învățătorule, uită-Te ce pietre și ce zidiri!“
2 Isus i-a răspuns: „Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată.“
3 Apoi a șezut pe muntele Măslinilor în fața Templului. Și Petru, Iacov, Ioan și Andrei, L-au întrebat deoparte:
4 „Spune-ne cînd se vor întîmpla aceste lucruri, și care va fi semnul cînd se vor împlini toate aceste lucruri?“
5 Isus a început atunci să le spună: „Băgați de seamă să nu vă înșele cineva.
6 Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu, și vor zice: «Eu sînt Hristosul!» Și vor înșela pe mulți.
7 Cînd veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă spăimîntați, căci lucrurile acestea trebuie să se întîmple. Dar încă nu va fi sfîrșitul.
8 Un neam se va scula împotriva altui neam, și o împărăție împotriva altei împărății; pe alocurea vor fi cutremure de pămînt, foamete și turburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor.
9 Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mîna soboarelor judecătorești, și veți fi bătuți în sinagogi; din pricina Mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, pentruca să le slujiți de mărturie.
10 Mai întîi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor.
11 Cînd vă vor duce să vă dea în mînile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la celece veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela; căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfînt.
12 Fratele va da la moarte pe frate-său, și tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinților lor, și-i vor omorî.
13 Veți fi urîți de toți pentru Numele Meu; dar cine va răbda pînă la sfîrșit, va fi mîntuit.