EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (19)


640x360

Nu sunt versete pentru azi

Planul tău nu are conținut planificat pentru azi, prin urmare a fost marcat ca și încheiat.

Sursa: https://www.bible.com/ro/users/pucheadorel/reading-plans/85-40-days-of-lent?day=19&id=85-40-days-of-lent


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (18)


640x360

Matei 25: 1-13

1 Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, cari și-au luat candelele, și au ieșit în întîmpinarea mirelui.
2 Cinci din ele erau nechibzuite, și cinci înțelepte.
3 Cele nechibzuite, cînd și-au luat candelele, n’au luat cu ele untdelemn;
4 dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și untdelemn în vase.
5 Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate, și au adormit.
6 La miezul nopții, s’a auzit o strigare: «Iată mirele, ieșiți-i în întîmpinare!»
7 Atunci toate fecioarele acelea s’au sculat și și-au pregătit candelele.
8 Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: «Dați-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.»
9 Cele înțelepte le-au răspuns: «Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceți-vă la cei ce vînd untdelemn și cumpărați-vă.»
10 Pe cînd se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă, și s’a încuiat ușa.
11 Mai pe urmă, au venit și celelalte fecioare, și au zis: «Doamne, Doamne, deschide-ne!»
12 Dar el, drept răspuns, le-a zis: «Adevărat vă spun, că nu vă cunosc!»
13 Veghiați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (17)


640x360

Matei 24: 36-51

36 Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
37 Cum s’a întîmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întîmpla și la venirea Fiului omului.
38 În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mîncau și beau, se însurau și se măritau, pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie,
39 și n’au știut nimic, pînă cînd a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului.
40 Atunci, din doi bărbați cari vor fi la cîmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat.
41 Din două femei cari vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată.
42 Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru.
43 Să știți că, dacă ar ști stăpînul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n’ar lăsa să-i spargă casa.
44 Deaceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gîndiți.
45 Care este deci robul credincios și înțelept, pe care l-a pus stăpînul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărîtă?
46 Ferice de robul acela, pe care stăpînul său, la venirea lui, îl va găsi făcînd așa!
47 Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale.
48 Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: «Stăpînul meu zăbovește să vină!»
49 Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă, și să mănînce și să bea cu bețivii,
50 stăpînul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă, și în ceasul pe care nu-l știe,
51 îl va tăia în două, și soarta lui va fi soarta fățarnicilor; acolo va fi plînsul și scrîșnirea dinților.


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (16)


640x360

Matei 24: 15-35

15 De aceea, cînd veți vedea «urîciunea pustiirii», despre care a vorbit proorocul Daniel, «așezată în locul sfînt» – cine citește să înțeleagă! –
16 atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munți;
17 cine va fi pe acoperișul casei, să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă;
18 și cine va fi la cîmp, să nu se întoarcă să-și ia haina.
19 Vai de femeile, cari vor fi însărcinate și de cele ce vor da țîță în zilele acelea!
20 Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într’o zi de Sabat.
21 Pentrucă atunci va fi un necaz așa de mare, cum n’a fost niciodată dela începutul lumii pînă acum, și nici nu va mai fi.
22 Și dacă zilele acelea n’ar fi fost scurtate, nimeni n’ar scăpa; dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate.
23 Atunci dacă vă va spune cineva: «Iată, Hristosul este aici, sau acolo», să nu-l credeți.
24 Căci se vor scula Hristoși mincinoși și prooroci mincinoși; vor face semne mari și minuni, pînă acolo încît să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși.
25 Iată, că v’am spus mai dinainte.
26 Deci, dacă vă vor zice:«Iată-L în pustie», să nu vă duceți acolo! «Iată-L în odăițe ascunse», să nu credeți.
27 Căci, cum iese fulgerul dela răsărit și se vede pînă la apus, așa va fi și venirea Fiului omului.
28 Oriunde va fi stîrvul, acolo se vor aduna vulturii.
29 Îndată după acele zile de necaz, «soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, și puterile cerurilor vor fi clătinate.»
30 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințiile pămîntului se vor boci, și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă.
31 El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbița răsunătoare, și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vînturi, dela o margine a cerurilor pînă la cealaltă.
32 Dela smochin învățați pilda lui: Cînd îi frăgezește și înfrunzește mlădiția, știți că vara este aproape.
33 Tot așa, și voi, cînd veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși.
34 Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta pînă se vor întîmpla toate aceste lucruri.
35 Cerul și pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (15)


640x360

Marcu 13: 1-13

1 Cînd a ieșit Isus din Templu, unul din ucenicii Lui i-a zis: „Învățătorule, uită-Te ce pietre și ce zidiri!“
2 Isus i-a răspuns: „Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată.“
3 Apoi a șezut pe muntele Măslinilor în fața Templului. Și Petru, Iacov, Ioan și Andrei, L-au întrebat deoparte:
4 „Spune-ne cînd se vor întîmpla aceste lucruri, și care va fi semnul cînd se vor împlini toate aceste lucruri?“
5 Isus a început atunci să le spună: „Băgați de seamă să nu vă înșele cineva.
6 Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu, și vor zice: «Eu sînt Hristosul!» Și vor înșela pe mulți.
7 Cînd veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă spăimîntați, căci lucrurile acestea trebuie să se întîmple. Dar încă nu va fi sfîrșitul.
8 Un neam se va scula împotriva altui neam, și o împărăție împotriva altei împărății; pe alocurea vor fi cutremure de pămînt, foamete și turburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor.
9 Luați seama la voi înșivă. Au să vă dea pe mîna soboarelor judecătorești, și veți fi bătuți în sinagogi; din pricina Mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, pentruca să le slujiți de mărturie.
10 Mai întîi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor.
11 Cînd vă vor duce să vă dea în mînile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la celece veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela; căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfînt.
12 Fratele va da la moarte pe frate-său, și tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinților lor, și-i vor omorî.
13 Veți fi urîți de toți pentru Numele Meu; dar cine va răbda pînă la sfîrșit, va fi mîntuit.


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (14)


640x360

Marcu 12: 41-44

41 Isus ședea jos în fața vistieriei Templului, și Se uita cum arunca norodul bani în vistierie. Mulți, cari erau bogați, aruncau mult.
42 A venit și o văduvă săracă, și a aruncat doi bănuți, cari fac un gologan.
43 Atunci Isus a chemat pe ucenicii Săi, și le-a zis: „Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decît toți cei ce au aruncat în vistierie;
44 căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.“


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (13)


640x360

Matei 23: 1-39

1 Atunci Isus, pe cînd cuvînta gloatelor și ucenicilor Săi,
2 a zis: „Cărturarii și Fariseii șed pe scaunul lui Moise.
3 Deci toate lucrurile, pe cari vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le; dar după faptele lor să nu faceți. Căci ei zic,
4 Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat, și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște.
5 Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel, își fac filacteriile late, își fac poalele veștmintelor cu ciucuri lungi;
6 umblă după locurile dintîi la ospețe, și după scaunele dintîi în sinagogi;
7 le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe, și să le zică: «Rabi! Rabi!»
8 Voi să nu vă numiți Rabi! Fiindcă Unul singur este Învățătorul vostru: Hristos, și voi toți sînteți frați.
9 Și «Tată» să nu numiți pe nimeni pe pămînt; pentrucă Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri.
10 Să nu vă numiți «Dascăli»; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul.
11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.
12 Oricine se va înălța, va fi smerit; și oricine se va smeri, va fi înălțat.
13 Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici! Pentrucă voi închideți oamenilor Împărăția cerurilor: nici voi nu intrați în ea, și nici pe cei ce vor să intre, nu-i lăsați să intre.
14 Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici! Pentrucă voi mîncați casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceți rugăciuni lungi; de aceea veți lua o mai mare osîndă.
15 Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici! Pentrucă voi înconjurați marea și pămîntul, ca să faceți un tovarăș de credință; și, după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decît sînteți voi înșivă.
16 Vai de voi, povățuitori orbi, cari ziceți: «Dacă jură cineva pe Templu, nu este nimic; dar dacă jură pe aurul Templului, este legat de jurămîntul lui.»
17 Nebuni și orbi! Care este mai mare: aurul sau Templul, care sfințește aurul?
18 «Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic», «dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurămîntul lui.»
19 Nebuni și orbi! Care este mai mare: darul, sau altarul, care sfințește darul?
20 Deci, cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui;
21 cine jură pe Templu, jură pe el și pe Celce locuiește în el;
22 și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu și pe Celce șade pe el.»
23 Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici! Pentrucă voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila și credincioșia; pe acestea trebuia să le faceți, și pe acelea să nu le lăsați nefăcute.
24 Povățuitori orbi, cari strecurați țînțarul și înghițiți cămila!
25 Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici! Pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înlăuntru sînt pline de răpire și de necumpătare.
26 Fariseu orb! Curăță întîi partea din lăuntru a paharului și a blidului, pentruca și partea de afară să fie curată.
27 Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici! Pentrucă voi sînteți ca mormintele văruite, cari, pe dinafară se arată frumoase, iar pe dinlăuntru sînt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie.
28 Tot așa și voi, pe dinafară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinlăuntru sînteți plini de fățărnicie și de fărădelege.
29 Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici! Pentru că voi zidiți mormintele proorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți,
30 și ziceți: Dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sîngelui proorocilor.
31 Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sînteți fiii celor ce au omorît pe prooroci.
32 Voi dar umpleți măsura părinților voștri!
33 Șerpi, pui de năpîrci! Cum veți scăpa de pedeapsa gheenei?
34 De aceea, iată, vă trimet prooroci, înțelepți și cărturari. Pe unii din ei îi veți omorî și răstigni, pe alții îi veți bate în sinagogile voastre, și-i veți prigoni din cetate în cetate;
35 ca să vină asupra voastră tot sîngele nevinovat, care a fost vărsat pe pămînt, dela sîngele neprihănitului Abel pînă la sîngele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ați omorît între Templu și altar.
36 Adevărat vă spun, că toate acestea vor veni peste neamul acesta.
37 Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci și ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine! De cîte ori am vrut să strîng pe copiii tăi cum își strînge găina puii supt aripi, și n’ați vrut!
38 Iată că vi se lasă casa pustie;
39 căci vă spun că deacum încolo nu Mă veți mai vedea pînă cînd veți zice: «Binecuvîntat este Celce vine în Numele Domnului!“