EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Domnul este aproape – 31.07.2019


miercuri, 31 iulie

Ascunde-te lângă pârâul Cherit … Am poruncit corbilor să te hrănească acolo.

1 Împărați 17.3,4

Domnul i-a poruncit lui Ilie să se ascundă lângă pârâul Cherit, unde avea să stea multe zile, însă i-a făcut o promisiune cu privire la felul în care avea să îngrijească de el: „Am poruncit corbilor să te hrănească acolo“. Domnul urma să aibă grijă de slujitorul Său credincios și să-i ofere toate lucrurile de care avea nevoie, chiar dacă trebuia să Se folosească de corbi pentru aceasta.

Ce metodă ciudată! Să fii hrănit cu ajutorul unor corbi! Ce exercițiu continuu de credință era implicat aici! Ilie trebuia să aștepte zi de zi acești corbi, care, în mod natural, ar fi devorat ei înșiși hrana pe care i-o aduceau. Au fost însă corbii cei care l-au ținut în viață? Cu siguranță că nu! Sufletul său se sprijinea pe cuvintele prețioase: „Am poruncit“. Pentru Ilie, Dumnezeu era Cel care-l hrănea, nu corbii. El Îl avea pe Dumnezeul lui Israel cu sine, în acel loc ascuns – Ilie trăia prin credință. Și ce mare binecuvântare pentru suflet este să te sprijini, cu toată simplitatea, pe făgăduința lui Dumnezeu!

Ce fericire să fii ridicat deasupra împrejurărilor, conștientizând prezența și purtarea de grijă a lui Dumnezeu! Ilie se ascundea de oameni, în timp ce Dumnezeu i Se descoperea. Să dăm eul la o parte și putem fi siguri că Dumnezeu Se va revela cu putere sufletelor noastre! „Am poruncit corbilor să te hrănească acolo.“ Dacă profetul ar fi fost în orice altă parte, și nu „acolo“, n-ar fi primit nimic din partea lui Dumnezeu.

Ce învățături prețioase avem aici! De ce sufletul ne lâncezește și este atât de steril? De ce bem atât de puțin din apele divine înviorătoare? Să nu ne așteptăm ca Dumnezeu să ne întărească și să ne învioreze astfel ca noi să trăim pentru acest pământ! El ne întărește pentru Sine Însuși! Dacă am înțelege mai bine că nu mai suntem ai noștri, ne-am bucura de mai multă putere spirituală!

C. H. Mackintosh


Scrie un comentariu

Sămânța bună – 31.07.2019


miercuri, 31 iulie

Căci ochii Mei sunt cu luare-aminte la toate căile lor; ele nu sunt ascunse înaintea feței Mele și nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile Mele.

Ieremia 16.17

Testarea hotelului

Este hotelul într-adevăr așa de bun cum este prezentat? Este așa de rău cum scriu unii clienți pe paginile de internet? O persoană care inspectează un hotel verifică totul. Analizează hotelul în întregime. Sunt angajații din hotel întotdeauna amabili? Există praf pe ramele tablourilor? Este caldă mâncarea servită?

Inspectorul se documentează cu grijă, încercând totodată să nu trădeze faptul că face testarea hotelului. Angajații nu știu deci tot timpul verificării cu cine au de-a face.

Poate în sufletul vreunui angajat se strecoară uneori în munca sa zilnică un anumit sentiment neplăcut: Oare tocmai am fost testat? Au fost evaluate faptele și cuvintele mele și urmează să fie prezentate proprietarului hotelului în raportul final?

Un sentiment neplăcut îi cuprinde și pe mulți oameni când se gândesc la Dumnezeu. El știe totul și luminează întreaga noastră viață! Acolo nu este vorba de praful de pe ramele tablourilor, ci de starea inimii noastre față de El.

Care va fi sentința Sa cu privire la viața noastră? Aceasta o găsim în Biblie. Aici Dumnezeu ne-a prezentat cu mult timp înainte „raportul final“ cu privire la omenire: „Nu este niciun om drept, nici unul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere, nu este niciunul care să-L caute pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Căci toți au păcătuit și n-au ajuns la slava lui Dumnezeu“ (Romani 3.10-12,23).

Dar aceasta nu este tot ce are Dumnezeu să ne spună. El oferă fiecăruia, care până acum a dus o viață fără El, iertarea păcatelor sale – prin întoarcerea la Dumnezeu și prin credința în Isus Hristos.


Scrie un comentariu

Plan biblic – Promisiuni pentru fiecare zi – Joyce Meyer – Ziua 9


Devoțional

Limitele au un scop

Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. – Proverbe 3:5-6

Exercitarea auto-controlului și auto-disciplinei și stabilirea limitelor în viața noastră sunt unele dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face. O viață lipsită de disciplină este una plină de neglijență.

Cuvântul lui Dumnezeu stabilește limitele necesare pentru a ne ține în zona de siguranță a lui Dumnezeu. El ne spune ce putem face și ce ar trebui să nu facem ca să fim în siguranță.

În calitate de creștini putem crede că este un lucru interesant să trăim mereu la limită. Ne place imaginea: „Da! Eu sunt! Trăiesc la limită!” A devenit o modalitate populară de a privi viața. Dar, să fim sinceri, Dumnezeu nu vrea ca noi să trăim la limită, pentru că dacă trăim așa, atunci nu lăsăm prea mult loc de greșeli.

Autostrăzile au linii, una pe fiecare parte și una în centru. Aceste linii ne oferă limite pentru siguranța noastră în timp ce conducem. Dacă depășim linia din dreapta, ajungem în șanț. Dacă depășim linia din mijloc, am putea fi uciși. Ne plac aceste linii, deoarece ne ajută să fim în siguranță.

Așa este și în viețile noastre personale. Când avem limite, granițe și margini, ne simțim mult mai bine și experimentăm pacea lui Dumnezeu.

Soluția este să mergem la Cuvântul lui Dumnezeu, unde El a prezentat toate limitele după care să trăim. Fie ca Dumnezeu să îți dirijeze calea în fiecare zi.

Rugăciune

Doamne, recunosc că am nevoie de limite în viața mea. Pe măsură ce citesc Cuvântul Tău, arată-mi cum să aplic astăzi aceste limite sănătoase în viața mea.

5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta
și nu te bizui pe înţelepciunea ta!
6. Recunoaște-L în toate căile tale,
și El îţi va netezi cărările. (Ps. 3:5-6)


Scrie un comentariu

Cuvinte din CUVÂNT – 31.07.2019


„15. După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii Mei.” 16. I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oiţele Mele.” 17. A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?” şi I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oile Mele! ” (Ioan 21:15-17)

„4. Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine. 5. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.” 6. Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” 7. El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. 8. Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” 9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. 10. Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb 11. şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.” ” (Faptele apostolilor 1:4-11)

„17. „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii voştri vor visa vise! 18. Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu şi vor proroci. 19. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pământ, sânge, foc şi un vârtej de fum; 20. soarele se va preface în întuneric, şi luna în sânge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită. 21. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” ” (Faptele apostolilor 2:17-21)

„38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. 39. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” ” (Faptele apostolilor 2:38-39)


Scrie un comentariu

Domnul este aproape – 30.07.2019


marți, 30 iulie

Mi s-a deschis o ușă mare și cu folos, și adversari sunt mulți.
Deci cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? și cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? și cum vor auzi fără cineva care să predice?

1 Corinteni 16.9; Romani 10.14

Apostolul Pavel era însuflețit de dorința de a predica câtor mai mulți oameni vestea bună cu privire la mântuire. Pe măsură ce urma călăuzirea Duhului, hotărârea și dorința lui se dovedeau eficiente și rodnice. Nimeni nu știe cât de multe vieți au fost transformate prin lucrarea lui, iar influența acestei lucrări încă transformă vieți și astăzi.

Pavel știa că Domnul Isus îi instruise pe apostolii Săi să meargă și să facă ucenici din toate națiunile, învățându-i să păzească tot ceea ce le poruncise (Matei 28.19). Dumnezeu l-a călăuzit și i-a dat putere și apostolului Pavel pentru a-și împlini partea în această misiune divină.

Dacă ne gândim la împrejurările de atunci, înțelegem că era foarte greu să predici evanghelia la distanțe mari. Nu existau mijloace de comunicare în masă, iar Pavel nu putea face altceva decât să predice, să dea învățătură, să scrie sau să-i instruiască personal pe alții în adevărul divin. Totuși, în ciuda mijloacelor limitate, lucrarea lui a fost deosebit de eficientă.

Și noi astăzi suntem chemați la această lucrare de vestire a evangheliei. În comparație cu Pavel, noi avem mijloace de comunicare din abundență: radio, televiziune, internet și telefoane mobile, mijloace care ne oferă un acces facil în aproape toate țările din lume. Dacă le vom folosi așa cum trebuie, mulți oameni vor fi binecuvântați prin mesajul răscumpărării prin sângele lui Hristos.

T. Hadley, Sr.


Scrie un comentariu

Domnul este aproape – 29.07.2019


luni, 29 iulie

Și fiii lui Beniamin nu i-au alungat pe iebusiții care locuiau în Ierusalim.

Judecători 1.21

Primul capitol din Judecători prezintă o descriere tristă a felului cum semințiile lui Israel au eșuat în a-și lua în stăpânire moștenirea. Găsim o expresie care se repetă mereu: „Nu i-au alungat“. Domnul îi dăduse lui Israel o țară întinsă – de la pustia din sud, până la muntele Liban din nord; de la Eufrat, din est, până la Marea Mediterană, în vest. Toată le aparținea, însă trebuia ca talpa piciorului lor să calce în acele locuri pentru a le stăpâni (Iosua 1.3). Aceste locuri erau ocupate de popoarele peste care avea să cadă judecata lui Dumnezeu. Însă, în loc să le cucerească, israeliții au stat nepăsători și nu au luat țara în stăpânire. În loc să dobândească stăpânirea asupra întregului Canaan, ei s-au mulțumit să trăiască printre vrăjmașii Domnului.

Ce semnificație are acest lucru pentru noi? La fel cum Dumnezeu l-a eliberat pe Israel din Egipt, El ne-a eliberat și pe noi de lume și de păcat, prin sângele scump al Mielului. Această eliberare ne oferă siguranța mântuirii, fiindcă suntem în Hristos; ea ne oferă, de asemenea, libertate față de stăpânirea păcatului, fiindcă Hristos este în noi. El ne-a eliberat de sub stăpânirea vrăjmașului nostru.

În timp ce călătorim prin pustia acestei lumi, El folosește împrejurări prin care să cunoaștem mai bine harul și purtarea Sa de grijă. Trebuie să știm bine că nu este de ajuns doar să știm despre poziția noastră în Hristos, ci trebuie să luăm în stăpânire aceste binecuvântări divine, în mod practic și experimental. Această nouă viață în comuniune cu Domnul trebuie să fie hrănită și susținută. Știm că Domnul Isus Se va întoarce, însă această cunoștință nu va avea niciun efect asupra noastră, dacă nu se coboară în inimile noastre. Astfel ea devine o nădejde vie, care imprimă un caracter ceresc vieților noastre, care ne mângâie în suferințe, ne încurajează în necazuri și ne ferește de tentațiile acestei lumi, pentru a putea în felul acesta să ne bucurăm de o comuniune fericită cu El.

G. André