EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Domnul este aproape


joi, 8 august

Voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.

Coloseni 3.3

Noi trecem prin aceleași etape prin care Hristos a trecut. El a murit față de această scenă și nu mai are niciun loc în ea; El este, în ce privește lumea aceasta, un om mort. De aceea și noi ne începem viața creștină luându-ne locul în moarte. Suntem îngropați cu Hristos în botez (Coloseni 2.12), iar Dumnezeu ne socotește morți. De aici izvorăște responsabilitatea noastră de a umbla conform acestui adevăr, de a da morții mădularele noastre care sunt pe pământ (Coloseni 3.5).

Scriptura ne învață că Dumnezeu ne-a asociat atât de complet cu Hristos, încât ne socotește împreună cu El morți față de păcat (Romani 6); morți față de lege (Romani 7) și morți față de lume (Galateni 6). Prin urmare, credința acceptă această socotire ca adevărată. Prin moartea și învierea lui Hristos, noi am fost scoși din această scenă și introduși într-un loc nou – iar acest lucru s-a făcut atât de complet, încât se poate spune despre noi că „nu mai sunteți în firea păcătoasă, ci în Duhul, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi“ (Romani 8.9). Viața noastră deci nu este aici – nici nu poate fi, căci suntem morți – ci este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.

Ce binecuvântare ar fi dacă am accepta consecințele depline ale acestui adevăr! Ce câștig imens am avea dacă ne-am începe viața creștină acceptând moartea asupra a tot ceea ce suntem de la natură și asupra a tot ceea ce este în jurul nostru! Cum am fi ridicați deasupra împrejurărilor noastre, doar dacă am privi dincolo de ceea ce se vede, către locul unde Se află Hristos, amintindu-ne că viața noastră este acolo, că El Însuși este viața noastră! Ce putere ne-ar oferi acest lucru asupra poftei cărnii, poftei ochilor și lăudăroșiei vieții! Ce mărturie am putea da astfel cu privire la drepturile unui Hristos odinioară lepădat, dar acum glorificat!

E. Dennett


Scrie un comentariu

Sămânța bună


joi, 8 august

Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru Numele Lui, voi, care ați slujit.

Evrei 6.10

Dumnezeu face schimbarea (2)

Între timp, împăratul Chinei decretase că oricine va tipări cărți creștine ar putea plăti cu viața. În ciuda primejdiei, la 25 noiembrie 1819, Morrison încheia traducerea întregii Biblii în limba chineză. Împăratul nu a știut sau nu a vrut să știe că Dumnezeu face schimbarea. Până în anul 1836 s-au tipărit circa 2.000 de ediții complete ale Bibliei, 10.000 de exemplare ale Scripturilor grecești și 31.000 de copii ale unor porțiuni din Biblia în limba chineză. Respectul pentru Cuvântul lui Dumnezeu a împlinit ceva aproape cu neputință de realizat. Misionarul care a tradus Biblia în limba chineză a spus la sfârșitul vieții: „Chiar și atunci când eu nu voi mai fi în lumea aceasta, Dumnezeu va continua să vorbească poporului chinez“. Să mai menționăm faptul că, atunci când Robert Morrison a lucrat ca misionar în China, abia după șapte ani a avut bucuria să vadă prima persoană care L-a primit pe Mântuitorul. Aceasta însă nu l-a descurajat. Credința lui a fost puternic ancorată în harul și în atotputernicia lui Dumnezeu, căruia I-a slujit în acel teritoriu întunecat al necredinței.

Întotdeauna Dumnezeu răsplătește credincioșia depusă într-o astfel de lucrare, prin care lumina evangheliei ajunge la oamenii care au nevoie de salvare din starea de păcat și de moarte. Exemplul acestui misionar să-i încurajeze pe toți cei care vestesc evanghelia și să nu uităm că Dumnezeu face schimbarea!


Scrie un comentariu

Plan biblic – Pildele lui Isus – ziua 2


Devoțional

CEL CE CONSTRUIEȘTE CU JUDECATĂ ȘI CEL NECHIBZUIT

Aceasta este prima pildă confirmată atât în ​​Luca, cât și în Matei. Isus ne provoacă să examinăm modul în care ne construim viețile și să ne întrebăm pe ce fundație le construim. 

Ne construim în mod voit viețile pe o fundație fixă, stabilă sau permitem ca circumstanțele și evenimentele să ne modifice permanent fundația? Știi pe ce principii îți construiești viața, Dumnezeu sau preferințele, ideile ori visele tale? 

Cât de des citiești sau asculți învățăturile lui Dumnezeu? Cum le pui în practică în viața ta? Încerci să-ți construiești viața pentru lucrarea lui Dumnezeu pe cont propriu sau într-o echipă de „constructori”? Există părți din fundația ta care trebuie refăcute? Nu lăsa nici o altă zi să treacă fără intenția de a-ți construi viața după principiile lui Hristos!

46. De ce-Mi ziceţi: ‘Doamne, Doamne!’ și nu faceţi ce spun Eu? 47. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele și le face. 48. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. 49. Dar cine aude și nu face se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Și s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată, și prăbușirea acestei case a fost mare.” (Luca 6:46-49)
21. Nu oricine-Mi zice: ‘Doamne , Doamne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri. 22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’ 23. Atunci, le voi spune curat: ‘Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.’ 24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. 25. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.26. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele și nu le face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care și-a zidit casa pe nisip. 27. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea: ea s-a prăbușit, și prăbușirea i-a fost mare.” 28. După ce a sfârșit Isus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învăţătura Lui; (…) (Matei 7:21-28)


Scrie un comentariu

Cuvinte din CUVÂNT – 08.08.2019


„16. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. ” (Faptele apostolilor 24:16)

„10. Pavel a zis: „Eu stau înaintea scaunului de judecată al cezarului; acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptăţit cu nimic, după cum ştii şi tu foarte bine. 11. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau în lături de la moarte; dar, dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă pârăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de cezar.” ” (Faptele apostolilor 25:10-11)

„8. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morţii? 9. Şi eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva Numelui lui Isus din Nazaret, 10. şi aşa am şi făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniţă pe mulţi sfinţi, căci am primit puterea aceasta de la preoţii cei mai de seamă; şi, când erau osândiţi la moarte, îmi dădeam şi eu votul împotriva lor. ” (Faptele apostolilor 26:8-10)

„20. Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea şi la Neamuri, să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu şi să facă fapte vrednice de pocăinţa lor. ” (Faptele apostolilor 26:20)