EvangheBlog – Un blog din suflet, pentru suflet

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică.” (IOAN 3: 16) „Dacă cred că există Dumnezeu şi El nu există, n-am pierdut nimic. Dar dacă nu cred că există şi El există cu adevărat, atunci am pierdut foarte mult.” (BLAISE PASCAL, filosof, matematician și fizician creștin francez)


Scrie un comentariu

Devoțional pentru copii: Copil al lui Isus (1)


640x360

Sunt prea mic să păcătuiesc? Citește în Biblie: Psalmul 51:5 Iată că sunt născut în nelegiuire, și în păcat m-a zămislit mama mea. Credeam că sunt un copil bun: mergeam duminica la biserică, mă rugam înainte să mănânc sau să mă culc. Și credeam că sunt prea mic pentru ca să păcătuiesc. Într-o zi am neglijat temele și am jucat un joc pe calculator, cu un fel de șir de bile de diverse culori, pe care le eliminam grupându-le câte trei. Și dacă doar un moment nu eram atent, toate bilele acelea o luau la vale și jocul se sfârșea. Tot jucând și încercând să ating un alt nivel, mai sus, timpul să mă duc la școală a sosit. Și s-a întâmplat chiar în acea zi să fiu controlat la teme și să primesc pe caiet și în catalog un mare I (Insuficient). Eram terminat. Dar lucrurile rele nu s-au sfârșit prea curând. Pentru ca părinții să nu vadă am rupt pagina la caiet și i-am mințit că nu am luat nicio notă. Apoi învățătoarea a cerut semnătura lor pe pagină și am mințit-o că am pierdut caietul. Minciunile au ținut doar două săptămâni, până la următoarea ședință cu părinții.

Au aflat.

Încercările mele de a ascunde adevărul s-au sfârșit, ca bilele care au luat-o la vale.

Game over. Greșisem de prea multe ori și nu mai puteam continua. O greșeală a atras alta și apoi alta. Nu, nu eram prea mic pentru a păcătui. Gândul de azi: Nu încerca să acoperi o greșeală cu o alta. E mai bine să oprești totul la timp. Cere iertare de la oameni și de la Dumnezeu. Ca și copil al Lui, alege tabăra Sa, nu pe cea a lui satan. 1 Ioan 3:8 „Căci cine păcătuiește, este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început.”

Sursa: https://www.bible.com/ro/users/pucheadorel/reading-plans/2363-copil-al-lui-isus?initial=true

Reclame


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (47)


640x360

Nu sunt versete pentru azi

Planul tău nu are conținut planificat pentru azi, prin urmare a fost marcat ca și încheiat.

Sursa: https://www.bible.com/ro/users/pucheadorel/reading-plans/85-40-days-of-lent?day=47&id=85-40-days-of-lent


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (46)


640x360

Ioan 20: 1-31

1 În ziua dintîi a săptămînii, Maria Magdalina s’a dus disdedimineață la mormînt, pe cînd era încă întunerec; și a văzut că piatra fusese luată de pe mormînt.
2 A alergat la Simon Petru și la celalt ucenic, pe care-l iubea Isus, și le-a zis: „Au luat pe Domnul din mormînt, și nu știu unde L-au pus.“
3 Petru și celalt ucenic au ieșit, și au plecat spre mormînt.
4 Au început să alerge amîndoi împreună. Dar celalt ucenic alerga mai repede decît Petru, și a ajuns cel dintîi la mormînt.
5 S’a plecat și s’a uitat înlăuntru, a văzut fășiile de pînză jos, dar n’a intrat.
6 Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormînt, și a văzut fășiile de pînză jos.
7 Iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu fășiile de pînză, ci făcut sul și pus într’un alt loc singur.
8 Atunci celalt ucenic, care ajunsese cel dintîi la mormînt, a intrat și el; și a văzut, și a crezut.
9 Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învieze din morți.
10 Apoi ucenicii s’au întors acasă.
11 Dar Maria ședea afară lîngă mormînt, și plîngea. Pe cînd plîngea s’a plecat să se uite în mormînt.
12 Și a văzut doi îngeri în alb, șezînd în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap și altul la picioare.
13 „Femeie“, i-au zis ei, „pentruce plîngi?“ Ea le-a răspuns: „Pentrucă au luat pe Domnul meu, și nu știu unde L-au pus.“
14 Dupăce a zis aceste vorbe, s’a întors, și a văzut pe Isus stînd acolo în picioare; dar nu știa că este Isus.
15 „Femeie“, i-a zis Isus, „de ce plîngi? Pe cine cauți?“ Ea a crezut că este grădinarul, și I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, și mă voi duce să-L iau.“
16 Isus i-a zis: „Marie!“ Ea s’a întors, și I-a zis în evreiește: „Rabuni!“ adică: „Învățătorule!“
17 „Nu mă ținea“, i-a zis Isus; „căci încă nu M’am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la frații Mei, și spune-le că Mă sui la Tatăl Meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu și Dumnezeul vostru.“
18 Maria Magdalina s’a dus, și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul, și că i-a spus aceste lucruri.
19 În seara aceleiaș zile, cea dintîi a săptămînii, pe cînd ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Isus, a stătut în mijlocul lor, și le-a zis: „Pace vouă!“
20 Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mînile și coasta Sa. Ucenicii s’au bucurat, cînd au văzut pe Domnul.
21 Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M’a trimes pe Mine Tatăl, așa vă trimet și Eu pe voi.“
22 După aceste vorbe, a suflat peste ei, și le-a zis: „Luați Duh Sfînt!
23 Celorce le veți ierta păcatele, vor fi iertate; și celor ce le veți ținea vor fi ținute.“
24 Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei cînd a venit Isus.
25 Ceilalți ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!“ Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mînile Lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mîna mea în coasta Lui, nu voi crede.“
26 După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăș în casă; și era și Toma împreună cu ei. Pe cînd erau ușile încuiate, a venit Isus, a stătut în mijloc, și le-a zis: „Pace vouă!“
27 Apoi a zis lui Toma: „Adu-ți degetul încoace, și uită-te la mînile Mele; și adu-ți mîna, și pune-o în coasta Mea; și nu fi necredincios, ci credincios.“
28 Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu și Dumnezeul meu!“
29 „Tomo“ i-a zis Isus, „pentrucă M’ai văzut, ai crezut. Ferice de ceice n’au văzut, și au crezut.“
30 Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne cari nu sînt scrise în cartea aceasta.
31 Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentruca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și crezînd, să aveți viața în Numele Lui.


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (45)


640x360

Ioan 19: 28-42

28 După aceea, Isus, care știa că acum totul s’a sfîrșit, ca să împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete.“
29 Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într’o ramură de isop un burete plin cu oțet, și I l-au dus la gură.
30 Cînd a luat Isus oțetul, a zis: „S’a isprăvit!“ Apoi și-a plecat capul, și Și-a dat duhul.
31 De frică să nu rămînă trupurile pe cruce în timpul Sabatului, – căci era ziua Pregătirii, și ziua aceea de Sabat era o zi mare – Iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierile picioarelor celor răstigniți, și să fie luați de pe cruce.
32 Ostașii au venit deci, și au zdrobit fluierele picioarelor celui dintîi, apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu El.
33 Cînd au venit la Isus, și au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierile picioarelor;
34 ci unul din ostași I-a străpuns coasta cu o suliță; și îndată a ieșit din ea sînge și apă.
35 Faptul acesta este adeverit de celce l-a văzut: mărturia lui este adevărată, și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți.
36 Aceste lucruri s’au întîmplat, ca să se împlinească Scriptura: „Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărîmat.“
37 Și în altă parte, Scriptura mai zice: „Vor vedea pe cine au străpuns.“
38 După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Isus, dar pe ascuns, de frica Iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Isus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit deci, și a luat trupul lui Isus.
39 Nicodim, care la început se dusese la Isus, noaptea, a venit și el, și a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă și de aloe.
40 Au luat deci trupul lui Isus și l-au înfășurat în fășii de pînză de in, cu miresme, dupăcum au obicei Iudeii să îngroape.
41 În locul unde fusese răstignit Isus, era o grădină; și în grădină era un mormînt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.
42 Din pricină că era ziua Pregătirii Iudeilor, pentrucă mormîntul era aproape, au pus acolo pe Isus.


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (44)


640x360

Ioan 19: 16-27

16 Atunci L-a dat în mînile lor, ca să fie răstignit. Au luat deci pe Isus, și L-au dus să-L răstignească.
17 Isus, ducîndu-Și crucea, a ajuns la locul, zis al „Căpățînii“, care în evreiește se cheamă „Golgota.“
18 Acolo a fost răstignit; și împreună cu El au fost răstigniți alți doi, unul deoparte și altul de alta, iar Isus la mijloc.
19 Pilat a scris o însemnare, pe care a pus-o deasupra crucii, și era scris: „Isus din Nazaret, Împăratul Iudeilor.“
20 Mulți din Iudei au citit această însemnare, pentrucă locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate: era scrisă în evreiește, latinește și grecește.
21 Preoții cei mai de seamă ai Iudeilor au zis lui Pilat: „Nu scrie: «Împăratul Iudeilor». Ci scrie că El a zis: «Eu sînt Împăratul Iudeilor.“
22 „Ce am scris, am scris“, a răspuns Pilat.
23 Ostașii, dupăce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele, și le-au făcut patru părți, cîte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n’avea nici o cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus pînă jos.
24 Și au zis între ei: „Să n’o sfîșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie.“ Aceasta s’a întîmplat ca să se împlinească Scriptura, care zice: „Și-au împărțit hainele Mele între ei, și pentru cămașa Mea au tras la sorți.“ Iată ce au făcut ostașii.
25 Lîngă crucea lui Isus, stătea mama Lui și sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, și Maria Magdalina.
26 Cînd a văzut Isus pe mamă-Sa, și lîngă ea pe ucenicul, pe care-l iubea, a zis mamei Sale: „Femeie, iată fiul tău!“
27 Apoi, a zis ucenicului: „Iată mama ta!“ Și, din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă.


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (43)


640x360

Luca 23: 26-49

26 Pe cînd Îl duceau să-L răstignească, au pus mîna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea dela cîmp; și i-au pus crucea în spinare, ca s’o ducă după Isus.
27 În urma lui Isus mergea o mare mulțime de norod și femei, cari se boceau, își băteau pieptul, și se tînguiau după El.
28 Isus S’a întors spre ele, și a zis: „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plîngeți pe Mine; ci plîngeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri.
29 Căci iată vor veni zile, cînd se va zice: «Ferice de cele sterpe, ferice de pîntecele cari n’au născut, și de țîțele cari n’au alăptat!»
30 Atunci vor începe să zică munților: «Cădeți peste noi!» Și dealurilor: «Acoperiți-ne!»
31 Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?“
32 Împreună cu El duceau și pe doi făcători de rele, cari trebuiau omorîți împreună cu Isus.
33 Cînd au ajuns la locul, numit „Căpățîna“, L-au răstignit acolo, pe El și pe făcătorii de rele: unul la dreapta și altul la stînga.
34 Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!“ Ei și-au împărțit hainele Lui între ei, trăgînd la sorți.
35 Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Isus, și ziceau: „Pe alții i-a mîntuit; să Se mîntuiască pe Sine însuș, dacă este El Hristosul, Alesul lui Dumnezeu.“
36 Ostașii de asemenea își băteau joc de El; se apropiau, Îi dădeau oțet,
37 și-I ziceau: „Dacă ești Tu Împăratul Iudeilor, mîntuiește-Te pe Tine însuți!“
38 Deasupra Lui era scris cu slove grecești, latinești și evreești: „Acesta este Împăratul Iudeilor.“
39 Unul din tîlharii răstigniți Îl batjocorea, și zicea: „Nu ești Tu Hristosul? Mîntuiește-Te pe Tine însuți, și mîntuiește-ne și pe noi!“
40 Dar celalt l-a înfruntat, și i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care ești supt aceeaș osîndă?
41 Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre; dar omul acesta n’a făcut nici un rău.“
42 Și a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ți aminte de mine, cînd vei veni în Împărăția Ta!“
43 Isus a răspuns: „Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.“
44 Era cam pe la ceasul al șaselea. Și s’a făcut întunerec peste toată țara, pînă la ceasul al nouălea.
45 Soarele s’a întunecat, și perdeaua dinlăuntrul Templului s’a rupt prin mijloc.
46 Isus a strigat cu glas tare: „Tată, în mînile Tale Îmi încredințez duhul!“ Și cînd a zis aceste vorbe Și-a dat duhul.
47 Sutașul, cînd a văzut ce se întîmplase, a slăvit pe Dumnezeu, și a zis: „Cu adevărat, omul acesta era neprihănit!“
48 Și tot norodul, care venise la priveliștea aceea, cînd a văzut cele întîmplate, s’a întors, bătîndu-se în piept.
49 Toți cunoscuții lui Isus și femeile, cari-L însoțiseră din Galilea, stăteau departe, și se uitau la cele ce se petreceau.


Scrie un comentariu

40 de zile de Postul Paștelui (42)


640x360

Matei 27: 27-44

27 Ostașii dregătorului au dus pe Isus în pretoriu, și au adunat în jurul Lui toată ceata ostașilor.
28 L-au desbrăcat de hainele Lui, și L-au îmbrăcat cu o haină stacojie.
29 Au împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, și I-au pus o trestie în mîna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, își băteau joc de El, și ziceau: „Plecăciune, Împăratul Iudeilor!“
30 Și scuipau asupra Lui, și luau trestia și-L băteau în cap.
31 Dupăce și-au bătut astfel joc de El, L-au desbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui, și L-au dus să-L răstignească.
32 Pe cînd ieșeau afară din cetate, au întîlnit pe un om din Cirene numit Simon, și l-au silit să ducă crucea lui Isus.
33 Cînd au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: „Locul căpățînii“,
34 I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, cînd l-a gustat, n’a vrut să bea.
35 Dupăce L-au răstignit, I-au împărțit hainele între ei, trăgînd la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul care zice: „Și-au împărțit hainele Mele între ei, și pentru cămașa Mea au tras la sorți.“
36 Apoi au șezut jos, și-L păzeau.
37 Și I-au scris deasupra capului vina: „Acesta este Isus, Împăratul Iudeilor.“
38 Împreună cu El, au fost răstigniți doi tîlhari: unul la dreapta și celălalt la stînga Lui.
39 Trecătorii își băteau joc de El, dădeau din cap,
40 și ziceau: „Tu, care strici Templul, și-l zidești la loc în trei zile, mîntuiește-Te pe Tine însuți! Dacă ești Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!“
41 Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrînii, își băteau și ei joc de El, și ziceau:
42 „Pe alții i-a mîntuit iar pe Sine nu Se poate mîntui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, și vom crede în El!
43 S’a încrezut în Dumnezeu: să-l scape acum Dumnezeu, dacă-L iubește. Căci a zis: «Eu sînt Fiul lui Dumnezeu!“
44 Tîlharii cari erau răstigniți împreună cu El, îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură.